דלג לתוכן העמוד

מדיניות משלוחים והחזרות

 

 

מדיניות משלוחים

 

סוג המשלוח עלות המשלוח זמן אספקה
איסוף עצמי על ידי הלקוח מנקודת איסוף הסמוכה לבית הלקוח (סניף דואר, לוקרים או בית עסק) חינם עד 7 ימי עסקים ממועד ההזמנה
 שליח עד לבית הלקוח 17 ₪  - (חינם מעל 299 ₪)
פריקת מדרכה (רק עבור ארונות אמבטיה) חינם
תוספת התקנה בבית לקוח ללא מעלית  50 ₪ לכל קומה מעל לקומה שניה
תוספת עבור פירוק ארון/כיור 250 ₪

 
 

מקום ומועד אספקת מוצרים

אספקת המוצרים תתבצע על ידי חברת שילוח עצמאית ו/או דואר ישראל ו/או אמצעי שילוח אחר, הכל - כמפורט במסמך אישור ההזמנה ("חברת השילוח") והינה כפופה לתנאים ולמדיניותה של חברת השילוח.
המוצרים יסופקו במהלך מועד האספקה שצוין במסמך אישור ההזמנה, לנקודת אספקה, בתחום מדינת ישראל (למעט אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית) - לבית הלקוח או לנקודת איסוף אחרת, שצוינה במסמך אישור ההזמנה ("נקודת האספקה").
חברת השילוח תודיע ללקוח את מועד לאספקת ההזמנה (להלן – "הודעת האספקה").
לא קיבל הלקוח, עד למועד האספקה המתוכן, פרטים על האופן בו יוכל הלקוח לקבל את המוצר, יפנה הלקוח באופן מיידי למוקד פלסאון, בטלפון: 073-2333777.
אזורי האספקה והשירות של פלסאון לבית הלקוח מוגדרים מרמת הגולן ומטולה בצפון עד באר שבע בדרום וכן כל אזור ירושלים רבתי, כל בקשת אספקה או שירות מחוץ לאזור זה דורשת תיאום מראש והצעת מחיר פרטנית.
הובלות ומתן כל שירות (כולל התקנות) מעבר לגבולות הקו הירוק יהיו באישור מראש ובתאום מראש. בכל הזמנה של מוצר או שירותים מעבר לגבולות הקו הירוק, תינתן הצעת מחיר פרטנית בהתאם למיקום המבוקש.
זמני האספקה והשירות מחוץ לאזורים המוגדרים לעיל ומעבר לתחומי הקו הירוק עלולים להשתנות ולהיות ארוכים יותר מזמני האספקה והשירות הרגילים.
לא אסף המשתמש את המוצר מנקודת האספקה, או לא שהה בביתו, במועדים ובתנאים שקבעה חברת השילוח, ייחשב הלקוח כמי שוויתר על זכויותיו לקבלת המוצר ופלסאון תהא רשאית לפעול לגבי המוצר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה לבצע שילוח מחדש (בכפוף לתשלום דמי ההובלה הנוספים), להשמיד את המוצר, או למכור אותו לצדדים שלישיים והמשתתף מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי פלסאון ו/או מי מטעמה בקשר לכך, מבלי לגרוע מחובותיו של המשתמש לשלם עבור ההזמנה עצמה.
פלסאון עושה מאמצים גדולים לספק הזמנות במיקום ובמועד שנקבע, אך אספקת מוצרים ושירותים כפופה למגבלות שונות שאינם בשליטת פלסאון כגון תקלות בפעילות חברת השילוח, פגעי מזג אוויר (רעידות אדמה, שיטפונות, סופות, התפרצויות געשיות וכו'), פעילויות מלחמתיות ו/או ביטחוניות (קרבות, מרי אזרחי), הפרות סדר ציבוריות (שביתות, סגר, הפגנות, מעצרים וכו'), שריפות וכן כל כוח עליון אחר שלא ניתן היה לחזותו מראש.
זמני האספקה הינם זמנים משוערים, ופלסאון לא תהא אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח. איחור באספקת המוצרים או שינוי מקום האספקה מכל סיבה אינו מקנה למשתמש זכות לפיצוי כלשהו והמשתמש מוותר בזה כל טענה דרישה או תביעה כלפי פלסאון ו/או מי מטעמה במקרה שמועד ו/או מקום האספקה יהיה שונים מהמועד שננקב במסמך אישור ההזמנה, ובכל מקרה המשתמש לא יהיה פטור מלשלם עבור ההזמנה עצמה.
מוקד שירות הלקוחות של פלסאון יעדכן את המשתמש בכל מקרה של שינוי במועד ו/או מקום האספקה.

 

ביטול עסקאות על ידי הצרכן

פלסאון מאפשרת לצרכן לבטל רכישה של מוצר או שירות שבוצעה באמצעות האתר ("עסקה") בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("החוק"), כדלקמן:
כאשר מדובר במוצר, הצרכן רשאי לבטל את העסקה - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם;
כאשר מדובר בשירות, הצרכן רשאי לבטל את העסקה - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר. בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה (כהגדרתם בחוק) קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.


לתשומת לב הלקוח:
בהתאם לחוק, מוצרים מסוימים אינם ניתנים לביטול ובהם:

  • מוצרים שנעשה בהם שימוש ו/או מוצרים שנפגמו;
  • מוצרים, שמרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספק לצרכן אחר;
  • מוצרים שערכם פחת עקב אספקתם ו/או התקנתם;
  • מוצרים מסוימים שאריזתם נפתחה (בכל מקרה יש להחזיר את המוצר בצירוף האריזה המקורית);
  • טובין פסידים.


במקרה של ביטול עסקה פלסאון זכאית לחייב את הלקוח בדמי ביטול, בכפוף ובשיעורים הקבועים בחוק.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי שימוש אלה לבין האמור בחוק יגבר האמור בחוק.

אופן מסירת הודעת ביטול:
הודעה על ביטול עסקה ("הודעת ביטול") ניתן למסור לפלסאון באחת או יותר מהדרכים הבאות: באמצעות קישור זה: https://www.plassondesign.co.il/cancel-order;
בטלפון, אמצעות שירות הלקוחות של פלסאון בטלפון :073-2333777
בדואר רשום - לכתובת: מעגן מיכאל, ד"נ מנשה 3780500;
בדוא"ל - לכתובת: info@plassondesign.co.il.

בהודעת ביטול יש לציין: שם מלא של הרוכש, מספר זהות, מועד עשיית העסקה ומספר ההזמנה, כמפורט במסמך פרטי העסקה שסופק לצרכן.

חובת הצרכן להשיב את המוצר:
אם הלקוח קיבל לידיו את המוצר – על הלקוח להשיב את המוצר לפלסאון, בהתאם להנחיות מוקד שירות הלקוחות של פלסאון ובכפוף להוראות החוק.

 

ביטול עסקאות על ידי פלסאון

פלסאון שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לדחות, להשעות או לסרב לספק מוצרים או שירותים שהוזמנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש אם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פלסאון, קיים חשש סביר כי מתקיימות אחת, לפחות, מהנסיבות הבאות: (א) המשתמש אינו בגיר ו/או כשיר לביצוע פעולות משפטיות על פי דין; (ב) המשתמש אינו תושב ישראל (ג) המשתמש אינו מחזיק כרטיס אשראי תקין; הפר מי מחובותיו בקשר לעסקה; אינו עומד במי מההצהרות המשתמש המפורטות בתנאי שימוש אלה ו/או מסר לפלסאון מידע שאינו נכון, כולו או בחלקו; (ד) משתמש עושה באתר שימוש לא חוקי, לרבות פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים, פגיעה בקניין הרוחני של פלסאון (ד) אספקת המוצר לנקודת האספקה, שצוינה במסמך אישור ההזמנה, עלולה לגרום לסיכון בטחוני ו/או בטיחותי לפלסאון או מי מטעמה.
ביטלה פלסאון עסקה כאמור - תבטל פלסאון את חיובו של הצרכן, תשלח לו עותק מהודעת ביטול החיוב ותחזיר לו את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו. המשתמש מוותר בזה כל טענה דרישה או תביעה כלפי פלסאון ו/או מי מטעמה בגין או בקשר עם ביטול עסקאות כמפורט לעיל.