דלג לתוכן העמוד

תנאי שימוש אתר פלסאון

תנאי השימוש הכלליים באתר פלסאון Online

ברוכים הבאים.
תנאי שימוש כלליים אלה ("תנאי השימוש") מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת גלישה ו/או שימוש אחר באתר https://www.plassonindoor.co.il  ובכל יישום (אפליקציה) ו/או פלטפורמה, הנגזרים ממנו (כולם יחדיו: "האתר").

 

תנאי שימוש אלה מהווים מסמך משפטי מחייב – הנך מתבקש לקרוא אותם בקפדנות.

כל שימוש מצידך באתר מעיד על הסכמתך לתנאי שימוש אלה, למדיניות הפרטיות של האתר וכן לתנאים נוספים, שעשויים להיות מוצגים בפניך, לצורך ביצוע פעולות שונות באתר.

אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, בחלקם או במלואם, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. מטעמי נוחות מנוסחים תנאי השימוש בלשון זכר, אך הם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד. כותרות הסעיפים לתנאי השימוש זה הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.

תנאי שימוש אלה עשויים להשתנות מעת לעת וחלה עליך ("המשתמש" או "הלקוח") האחריות לעקוב אחר שינויים אלה ולהתעדכן בהם. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש אלה להסכמים, תנאים ו/או פרסומים אחרים של פלסאון, יגברו הוראות תנאי השימוש אלה, ככל שהם מתייחסים לאתר.

השימוש באתר מיועד לתושבי ישראל בלבד, בגירים (מעל גיל 18) וכשירים מכל בחינה על פי חוק לביצוע פעולות משפטיות.

 

הבעלים והמפעילה של האתר

הבעלים והמפעילה של האתר היא פלסאון ישראל שיווק והפצה בע"מ, ח.פ.: 514930718, שכתובתה: מעגן מיכאל, ד.נ. מנשה 3780500  ("פלסאון").

 

ניתן ליצור קשר עם פלסאון בכל עניין, בכל אחד מהאמצעים הבאים:
בדואר רגיל - לכתובת: מעגן מיכאל, ד"נ מנשה 3780500;
בדוא"ל - לכתובת: info@plassonindoor.co.il.

 

קטלוג המוצרים והשירותים

האתר כולל קטלוג של מוצרים ושירותים, המוצעים למכירה באתר. בעת הקלקה על תמונת המוצר או השירות הרלוונטי יופנה המשתמש לדף אחר, המפרט את הפרטים הרלוונטיים של המוצר (להלן: "הצעת הרכישה").

 

מחירי המוצרים המפורטים באתר כוללים מס ערך מוסף (מע"מ), אלא אם צוין במפורש אחרת. פלסאון רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

חלק מהמוצרים אינם מיוצרים בישראל אלא בחו"ל, ועשויים להיות כפופים לתנאי האחריות, חוקים וסמכויות שיפוט זרות.

פלסאון עושה מאמץ לוודא שקטלוג המוצרים באתר יהא בכל עת נכון ומעודכן, אך לא יכולה להבטיח שקטלוג זה יהיה בכל עת נקי מטעויות סופר, טעויות ו/או שגיאות שנעשו בתום לב. התברר לפלסאון בדיעבד, כי נפלה טעות מהותית, למשל לגבי מחיר העסקה, תכונות המוצר או השירות, תהא פלסאון זכאית לבטל כל עסקה כאמור, והמשתמש מוותר בזה על כל טענה או תביעה לכל פגיעה ו/או נזק הנובעים במישרין או בעקיפין מטעות כאמור, בכפוף להחזר הסכום ששילם המשתמש בגין העסקה שבוטלה כאמור.

 

פרטים אישיים, שם וסיסמא

רכישת מוצר או שירות באמצעות האתר מחייבת הזנת פרטים האישיים של המשתמש, לרבות שם, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד וכן פרטי אמצעי התשלום (כרטיס האשראי, חשבון (PayPal .

המשתמש מתחייב להזין מידע מדויק, בהתאם להוראות, ולעדכן את הנתונים ככל שיחול בהם שינוי כלשהו.
פלסאון לא תישא באחריות כלשהי, לכל פגיעה ו/או נזק שייגרמו בעקבות הזנת פרטים לא מדויקים על ידי המשתמש ו/או שימוש של צד שלישי באמצעי התשלום של המשתמש.


כתובת למסירת הודעות:

המשתמש מאשר בזה, כי פרטי הדואר האלקטרוני שהזין כאמור, הינה כתובתו לכל דבר ועניין, לצורך קבלת כל הודעות בקשר לרכישת מוצרים או שירותים, וכי הודעה שנשלחה כאמור הומצאה לידיו בתוך שני ימי עסקים מהמועד בו נשלחה.

 

הצהרות המשתמש

המשתמש מצהיר ומאשר בזה, כי הוא עומד בתנאים המפורטים להלן וכי ידוע לו שעמידתו בכל אחד מהתנאים שלהלן מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישות באתר:
1. המשתמש הינו תושב ואזרח ישראל;
2. המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה);
3. המשתמש מחזיק תעודת זהות בתוקף;
4. המשתמש מחזיק כרטיס אשראי בתוקף, הניתן לסליקה, או בעל חשבון PayPal בתוקף;
5. המשתמש הינו הבעלים של תיבת דואר אלקטרוני;
6. פרטיו האישיים של המשמש, שהוזנו לאתר, מדויקים ונכונים;
7. המשתמש קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר בקפידה ומסכים לכל תנאיהם;
8. המשתמש מבקש לרכוש מוצרים או שירותים לצורך שימוש אישי, ביתי או משפחתי - ולא לצרכים מסחריים.

 

 כרטיסי אשראי וחשבון  :PayPal

הרכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי או חשבון PayPal של המשתמש, וכתנאי לביצוע הרכישה יידרש המשתמש לאשר את תנאי ההתקשרות עם חברת האשראי או חברת Paypal, לפי העניין ("חברת הסליקה").

 

פלסאון אינה צד להתקשרות בין המשתמש לבית חברת הסליקה ואינה שומרת את פרטי אמצעי התשלום של משתמש. כל מידע שיספק המשתמש על פי בקשת חברת הסליקה יועבר ישירות לחברת הסליקה ויאובטח ויישמר על ידי חברת הסליקה, וזאת - בהתאם למדיניות חברת הסליקה ובכפוף להסכמים ו/או תנאי השימוש שיסוכמו בין המשתמש ובין חברת הסליקה.

פלסאון לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש בשירותי חברת הסליקה והמשתמש עושה כן על אחריותו הבלעדית. באחריות המשתמש להזין את פרטיו באמצעות טופס מקוון מאובטח. פלסאון לא תהא אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת ביצוע הזמנה ו/או בגין פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב של פלסאון.

 

ביצוע הזמנה

לצורך ביצוע הזמנה על המשתמש: (1) לעיין בקפידה בפרטי המוצר המפורטים בהצעת הרכישה (כהגדרתה לעיל) וכן – במידה וקיימות אפשרויות שונות – לבחור באפשרות המועדפת; (2) לעיין בתנאי הצעת הרכישה ובמידה ותנאים אלה מקובלים עליו והוא מבקש לרכוש את המוצר או השירות - לפעול בהתאם להוראות חברת החברת הסליקה.

 

השלמת ההזמנה מותנית באישור חברת הסליקה לפלסאון, כי הסליקה התבצעה כנדרש  ("אישור סליקה").

 

הסכמה לקבלת מסמכים ממוחשבים

המשתמש מסכים בזה לקבל מפלסאון, באמצעות הדוא"ל או בדרך ממוחשבת אחרת, חשבוניות מס ומסמכים ממוחשבים אחרים, חתומים בחתימה אלקטרונית.

 

מסמך אישור הזמנה

בתוך מספר שעות ממועד שקיבלה אישור סליקה, פלסאון תשלח למשתמש שביצע את ההזמנה (להלן גם: "הלקוח") באמצעות כתובת הדוא"ל שהזין במהלך הרישום, קבלה וכן מסמך המאשר את פרטי העסקה, כולל פרטי ההזמנה, ותנאי התשלום ("מסמך אישור ההזמנה". מועד בו סופק ללקוח מסמך אישור הזמנה ייקרא להלן: "מועד העסקה").

 

מדיניות משלוחים:

מוצרים שנרכשו באתר יסופקו על ידי פלסאון לנקודת איסוף הסמוכה לבית הלקוח (סניף דואר, לוקר או בית עסק, על פי בחירת פלסאון) או – כאשר מדובר בארונות אמבטיה - לנקודה סמוכה ככל שניתן לבית הלקוח ("פריקת מדרכה"), והכל – כמפורט במסמך אישור העסקה או בהודעה של חברת השילוח.

כמו כן מאפשרת פלסאון ללקוחות המעוניינים בכך לקבל את המוצרים, באמצעות שליח, ישירות לביתם, וזאת - בכפוף לתשלום נוסף, כמפורט להלן.

 

מדיניות משלוחים
זמן אספקה סוג משלוח עלות משלוח
עד 7 ימי עסקים איסוף עצמי על ידי הלקוח מנקודת איסוף הסמוכה לבית הלקוח (לוקרים או בית עסק) חינם
שליח עד לבית הלקוח 17 ש"ח כולל מעמ (חינם מעל 299 ש"ח)
פריקת מדרכה (רק עבור ארונות אמבטיה ואמבטיות) חינם

 

כל אחת מנקודות האספקה המפורטות לעיל תיחשב לצרכי הסכם זה "נקודת אספקה".

אספקת המוצרים לנקודת האספקה תתבצע על ידי חברת שילוח עצמאית ו/או דואר ישראל ו/או אמצעי שילוח אחר, הכל - כמפורט במסמך אישור ההזמנה ("חברת השילוח") והינה כפופה לתנאים ולמדיניותה של חברת השילוח.

חברת השילוח תודיע ללקוח את מועד לאספקת ההזמנה (להלן – "הודעת האספקה")

לא קיבל הלקוח, עד למועד האספקה המתוכן, פרטים על האופן בו יוכל הלקוח לקבל את המוצר, יפנה הלקוח באופן מיידי למוקד פלסאון, בטלפון: 073-2333777.

אזורי האספקה והשירות של פלסאון לבית הלקוח הינם: תחום מדינת ישראל בלבד, למעט אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.

הובלות ומתן כל שירות (כולל התקנות) מעבר לגבולות הקו הירוק יהיו באישור מראש ובתאום מראש. בכל הזמנה של מוצר או שירותים מעבר לגבולות הקו הירוק, תינתן הצעת מחיר פרטנית בהתאם למיקום המבוקש. יובהר, שזמני האספקה והשירות מחוץ לאזורים המוגדרים לעיל ומעבר לתחומי הקו הירוק עלולים להשתנות ולהיות ארוכים יותר מזמני האספקה והשירות הרגילים.

לא אסף המשתמש את המוצר מנקודת האספקה, או לא שהה בביתו, במועדים ובתנאים שקבעה חברת השילוח, ייחשב הלקוח כמי שוויתר על זכויותיו לקבלת המוצר ופלסאון תהא רשאית לפעול לגבי המוצר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה לבצע שילוח מחדש (בכפוף לתשלום דמי ההובלה הנוספים), להשמיד את המוצר, או למכור אותו לצדדים שלישיים והמשתתף מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי פלסאון ו/או מי מטעמה בקשר לכך, מבלי לגרוע מחובותיו של המשתמש לשלם עבור ההזמנה עצמה.

פלסאון עושה מאמצים גדולים לספק הזמנות במיקום ובמועד שנקבע, אך אספקת מוצרים ושירותים כפופה למגבלות שונות שאינם בשליטת פלסאון כגון תקלות בפעילות חברת השילוח, פגעי מזג אוויר (רעידות אדמה, שיטפונות, סופות, התפרצויות געשיות וכו'), פעילויות מלחמתיות ו/או ביטחוניות (קרבות, מרי אזרחי), הפרות סדר ציבוריות (שביתות, סגר, הפגנות, מעצרים וכו'), שריפות וכן כל כוח עליון אחר שלא ניתן היה לחזותו מראש.

זמני האספקה הינם זמנים משוערים, ופלסאון לא תהא אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח. איחור באספקת המוצרים או שינוי מקום האספקה מכל סיבה אינו מקנה למשתמש זכות לפיצוי כלשהו והמשתמש מוותר בזה כל טענה דרישה או תביעה כלפי פלסאון ו/או מי מטעמה במקרה שמועד ו/או מקום האספקה יהיה שונים מהמועד שננקב במסמך אישור ההזמנה, ובכל מקרה המשתמש לא יהיה פטור מלשלם עבור ההזמנה עצמה.

מוקד שירות הלקוחות של פלסאון יעדכן את המשתמש בכל מקרה של שינוי במועד ו/או מקום האספקה.

 

כפיפות למלאי

פלסאון עושה את מירב המאמצים על מנת לספק את ההזמנה במלואה ובמועדה. יחד עם זאת, מובהר בזאת כי אספקת המוצרים כפופה למלאי המוצרים, כפי שיימצאו במחסני פלסאון במועדים הרלוונטיים. פלסאון אינה חייבת לספק מוצרים שלא יימצאו בעת ההזמנה במלאי ובמקרה של אי אספקה – תשיב למשתמש את כספו.
במקביל מובהר בזאת, שפלסאון רשאית להגביל את כמות המוצרים הנרכשים באתר, ולא לאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים באתר. המשתמש מוותר בזה על כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד פלסאון או מי מטעמה שעילתם מחסור במלאי כאמור, מעבר למפורט לעיל. היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר, התברר שמוצר אינו נמצא במלאי – מוקד שירות הלקוחות של פלסאון יצור קשר עם המשתמש לעדכנו.

 

בדיקת המשלוחים

המשתמש מתבקש לבדוק את המוצר שנשלח אליו, מיד לאחר קבלתו, ולוודא כי הינו בהתאם להזמנת הלקוח ולחשבונית המצורפת אליו.

בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של פלסאון תוך 24 שעות ממועד האספקה.

 

אספקת שירותים

שירותים שהוזמנו על ידי הלקוח יסופקו במקום שנקבע למתן השירות, בתיאום מראש עם מוקד שירות הלקוחות של פלסאון, בטלפון 073-2333733.
נציגי פלסאון רשאים לדרוש את אישור ההזמנה, תעודה מזהה וכן אסמכתאות נוספות לזיהוי, לפי שיקול דעתם הבלעדי, וללא צורך בהסבר ו/או פירוט נוסף. וזאת, כתנאי למתן השירותים.
לא נמצא הלקוח (או מי מטעמו שאינו קטין) במיקום שנקבע לביצוע השירותים, במועדים שנקבעו - ייחשב הלקוח כמי שוויתר על זכויותיו לקבלת השירות. הלקוח מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי פלסאון ו/או מי מטעמה בקשר לכך, מבלי לגרוע מחובותיו של המשתמש לשלם עבור ההזמנה עצמה.
במקרה בו הוזמן שירות התקנה על ידי הלקוח, אזור התקנת המוצר צריך להיות פנוי מכל חפץ או אביזר אשר עלול להפריע לשירות ההתקנה וכן להיות מוכן להתקנה על פי כל דרישות המוצר.
במקרה בו הגיע נציג פלסאון לבצע שירות התקנה לאחר תאום מראש, ומסיבה אשר תלויה במשתמש (בין הייתר, אך לא רק: אי התאמה במקום התקנת המוצר, חוסר הכנה נדרשת כלשהי לצורך התקנת המוצר, אי זמינות המשתמש או מי מטעמו שאינו קטין) לא הייתה אפשרות לספק את שירות ההתקנה, יחויב הלקוח בסכום בגובה 50% מעלות השירות אשר הוזמן על ידו.
מובהר כי כל שירות התקנה אשר מופיע באתר ומוזמן על ידי הלקוח, גם אם בתשלום, אינו כולל הכנות והתקנות אינסטלציה וחשמל מכל סוג, עם זאת ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות לקוחות על מנת לבחון באם פלסאון יכולה לבצע הכנות ו/או התקנות אינסטלציה וחשמל אלו על בסיס תמחור פרטני ותשלום נוסף.

בכל מקרה בו בחר הלקוח בשירות הכולל גם פירוק של מוצר קיים (אם בתשלום ואם לא), לא תהיה פלסאון אחראית לנזק אשר ייגרם כתוצאה מפירוק המוצר ולא יינתן ללקוח כל פיצוי מכל סוג עקב פירוק המוצר.

 

שירותים נוספים בתוספות תשלום:

 

סוג השירות תוספת עבור פירוק מוצר הקיים בבית הלקוח/ תוספת אחרת (כולל מע"מ)
התקנה בבית הלקוח, בבניין עם מעלית כמפורט בהזמנה
התקנה בבית הלקוח, בבניין ללא מעלית תוספת  של 50 ₪, מעבר למפורט בהזמנה, בגין כל קומה שמעל לקומה שניה
תוספת עבור פירוק אסלה 250 ₪
תוספת עבור פירוק ארון 250 ₪
תוספת עבור פירוק כיור 250 ₪

 

פלסאון עושה מאמצים גדולים לספק הזמנות במועד, אך אספקת מוצרים ושירותים כפופה למגבלות שונות שאינם בשליטת פלסאון כגון פגעי מזג אוויר (רעידות אדמה, שיטפונות, סופות, התפרצויות געשיות וכו'), פעילויות מלחמתיות או ביטחוניות (קרבות, מרי אזרחי), הפרות סדר ציבוריות (שביתות, סגר, הפגנות, מעצרים וכו'), שריפות וכן כל כוח עליון אחר שלא ניתן היה לחזותו מראש.

איחור באספקת השירותים מכל סיבה אינו מקנה למשתמש זכות לפיצוי כלשהו והמשתמש מוותר בזה כל טענה דרישה או תביעה כלפי פלסאון ו/או מי מטעמה במקרה שמועד מתן השירותים יהיה שונה (מוקדם או מאוחר) מהמועד שתואם ובכל מקרה המשתמש לא יהיה פטור מלשלם עבור ההזמנה עצמה.

מוקד שירות הלקוחות של פלסאון יעדכן את המשתמש בכל מקרה של שינוי במועד מתן השירות.

 

מדיניות תשלומים:

מדיניות תשלומים למשלמים בכרטיס אשראי באתר - עד 12 תשלומים ללא ריבית ו/או הצמדה.

 

מדיניות ביטולים והחזרות

ביטול עסקאות על ידי הצרכן

פלסאון מאפשרת לצרכן לבטל רכישה של מוצר או שירות שבוצעה באמצעות האתר ("עסקה") בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("החוק") כדלקמן:

כאשר מדובר במוצר, הצרכן רשאי לבטל את העסקה - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם;
כאשר מדובר בשירות, הצרכן רשאי לבטל את העסקה - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר. בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה (כהגדרתם בחוק) קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

לתשומת לב הלקוח:

בהתאם לחוק, מוצרים מסוימים אינם ניתנים לביטול ובהם:
• מוצרים שנעשה בהם שימוש ו/או מוצרים שנפגמו;
• מוצרים, שמרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספק לצרכן אחר;
• מוצרים שערכם פחת עקב אספקתם ו/או התקנתם;
• מוצרים מסוימים שאריזתם נפתחה (בכל מקרה יש להחזיר את המוצר בצירוף האריזה המקורית);
• טובין פסידים.

במקרה של ביטול עסקה פלסאון זכאית לחייב את הלקוח בדמי ביטול, בכפוף ובשיעורים הקבועים בחוק.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי שימוש אלה לבין האמור בחוק יגבר האמור בחוק.

 

אופן מסירת הודעת ביטול:

הודעה על ביטול עסקה ("הודעת ביטול") ניתן למסור לפלסאון באחת או יותר מהדרכים הבאות: באמצעות קישור זהhttps://shop.plassonindoor.co.il/cancel-order;
בטלפון, אמצעות שירות הלקוחות של פלסאון בטלפון :073-2333777
בדואר רשום - לכתובת: מעגן מיכאל, ד"נ מנשה 3780500;
בדוא"ל - לכתובתinfo@plassonindoor.co.il.

בהודעת ביטול יש לציין: שם מלא של הרוכש, מספר זהות, מועד עשיית העסקה ומספר ההזמנה, כמפורט במסמך פרטי העסקה שסופק לצרכן.

 

חובת הצרכן להשיב את המוצר:


אם הלקוח קיבל לידיו את המוצר – על הלקוח להשיב את המוצר לפלסאון באריזתו המקורית לכתובת:

פלסאון ישראל

לידי אתר הסחר

מעגן מיכאל, ד"נ מנשה 3780500

 

 

ביטול עסקאות על ידי פלסאון

פלסאון שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לדחות, להשעות או לסרב לספק מוצרים או שירותים שהוזמנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש אם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פלסאון, קיים חשש סביר כי מתקיימות אחת, לפחות, מהנסיבות הבאות: (א) המשתמש אינו בגיר ו/או כשיר לביצוע פעולות משפטיות על פי דין; (ב) המשתמש אינו תושב ישראל (ג) המשתמש אינו מחזיק כרטיס אשראי תקין; הפר מי מחובותיו בקשר לעסקה; אינו עומד במי מההצהרות המשתמש המפורטות בתנאי שימוש אלה ו/או מסר לפלסאון מידע שאינו נכון, כולו או בחלקו; (ד) משתמש עושה באתר שימוש לא חוקי, לרבות פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים, פגיעה בקניין הרוחני של פלסאון (ד) אספקת המוצר לנקודת האספקה, שצוינה במסמך אישור ההזמנה, עלולה לגרום לסיכון בטחוני ו/או בטיחותי לפלסאון או מי מטעמה.

ביטלה פלסאון עסקה כאמור - תבטל פלסאון את חיובו של הצרכן, תשלח לו עותק מהודעת ביטול החיוב ותחזיר לו את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו. המשתמש מוותר בזה כל טענה דרישה או תביעה כלפי פלסאון ו/או מי מטעמה בגין או בקשר עם ביטול עסקאות כמפורט לעיל.

 

מדיניות הפרטיות של האתר

פלסאון מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר ומתחייבת לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות שלה, המפורטת להלן.

מטרת מדיניות פרטיות זו היא להסביר מהם נוהגי פלסאון ביחס לפרטיותם של המשתמשים באתר, ולפרט כיצד משתמשת פלסאון במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים או הנאסף אודותיהם, בעת השימוש באתר.

 

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע אודות המשתמש.
חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, למשל שמו, כתובתו, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותו וכיוצ"ב. זהו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין, למשל בעת שרכש מוצרים באתר.
חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. למשל פרסומות שהמשתמש קרא באתר, העמודים שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP ) שממנו פנה ועוד.

 

מאגר המידע

פלסאון שומרת לעצמה את הזכות לשמור את הנתונים שנאספו לגבי המשתמש ("המידע"), במאגר המידע של פלסאון ובאחריותה.


השימוש במידע

השימוש במידע ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לצורך המטרות הבאות:

  1. לאפשר שימוש בשירותים שונים באתר;
  2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
  3. לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר – לרבות פרסום מידע ותכנים;
  4. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
  5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמשים.

המידע שישמש את פלסאון יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

פלסאון מעוניינת לשלוח מדי פעם אליך (המשתמש), בדואר אלקטרוני או באמצעים אלקטרוניים אחרים כמו SMS, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
מידע כזה ישוגר אליך אך ורק בהתאם להוראות החוק, ובכל עת תוכל להודיע כי הנך מבקש להפסיק לקבלו.
פלסאון לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

פלסאון לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים, המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין פלסאון שתחייב חשיפת פרטיך;
  • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם פלסאון תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

לצורך ביצוע רכישות באתר תתבקש למסור לחברות סליקה או מי מטעמן ("חברות הסליקה") פרטים אישיים, ובכלל זה הפרטים של אמצעי התשלום שלך. פרטים אלה לא יועברו לפלסאון ולא יישמרו על ידה. פרטים אלה יועברו על ידך ישירות לחברות הסליקה האמורות ותחול עליהם מדיניות פרטיות של חברות אלה.

 

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
רוב הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

פלסאון משתמשת בשירותיהם של חברות אחרות, לצורך ניהול מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתר שבהם צפית, בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של פלסאון
הפניות וקישורים לאתרים אחרים
האתר עשוי לכלול קישורים והפניות לאתרים אחרים, שהינם בבעלות ו/או הפעלה של צדדים שלישיים וכן קישורים למדיות חברתיות כגון Facebook ו-Instagram. חשוב להבהיר, כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על אתרים אלה וכל שימוש על ידך בהם כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו והמוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל פלסאון עפ"י פרטי הקשר שלעיל.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי פלסאון משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

 

אבטחת מידע

פלסאון מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, ובכלל זה את הוראות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.
מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, ואולם אין הם מעניקים בטחון מוחלט. מסיבה זו פלסאון אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
באופן הרחב ביותר האפשרי על פי חוק - פלסאון לא תישא באחריות כלשהי, לכל פגיעה ו/או נזק שייגרמו למשתמש, עקב חשיפת פרטיו האישיים עקב פריצה או חדירה למחשבי פלסאון; ביצוע פעולות בלתי חוקיות אחרות ו/או נסיבות של כוח עליון, שיביאו לחשיפת מידע אישי של משתמשים והמשתמש מוותר בזה על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פלסאון בקשר לחשיפת מידע אישי בנסיבות כאמור.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני שמגולמות, קשורות ו/או כלולות באתר ("הקניין הרוחני") לרבות שם האתר, שם המתחם (Domain), תמונות, קבצים גראפיים, עיצובים, טקסטים, יישומים, קודי מחשב, נתונים, מידע, תוכנות, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וכל חומר אחר הכלול ו/או קשור לאתר, הינם קניינה הבלעדי של פלסאון, אלא אם כן צוין בפורש אחרת, ואין לעשות בהן כל שימוש.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתמש מתחייב בזה שלא להעתיק, להציג בפומבי, לפרסם, להפיץ ו/או להעביר בדרך כלשהי תמונות, טקסט ו/או כל מדיה אחרת המהווה קניין רוחני של פלסאון בלא הסכמת פלסאון, בכתב ומראש.

 

 

הגבלת אחריות

סיכונים הנוגעים לפעילות האתר:

פלסאון עושה מאמץ להבטיח פעילות תקינה של האתר, אך אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר, ללא תקלות, בין היתר משום שפעילותו התקינה של האתר תלויה בגורמים חיצוניים שונים ועלולה להפגע מסיכונים מערכתיים שאינם באחריות פלסאון, ובכלל זה פעילות או מחדלים של צדדים שלישיים ו/או כוח עליון.
בנוסף עלולים להידרש מעת לעת פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר ו/או לשבש את פעילותו מעת לעת.
המשתמש מוותר בזה על כל טענה או תביעה לכל פגיעה ו/או נזק הנובעים במישרין או בעקיפין מפגיעה ו/או שיבושים בפעילות האתר.

 

סיכונים הנוגעים למידע המוצג בקטלוג:

פלסאון עושה מאמץ להבטיח שהמידע אודות מוצרים יהיה מדויק ושלם. עם זאת, חלק מהמידע מגיע מגורמים חיצוניים שונים שאינם בשליטת פלסאון.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות באופן כלשהו.
המשתמש מוותר בזה על כל טענה או תביעה בקשר לכל פגיעה ו/או נזק הנובעים במישרין או בעקיפין מתיאור לא מעודכן ו/או לא מעודכן של המוצרים.

 

סיכוני חשיפת פרטי המשתמש:

פלסאון עושה מאמץ להבטיח את אבטחת פרטיו האישיים וכל מידע אישי אחר של המשתמש. עם זאת, פלסאון אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת פריצה או חדירה למחשבי פלסאון ו/או ביצוע פעולות בלתי חוקיות אחרות או נסיבות של כוח עליון, שיביאו לחשיפת מידע אישי של משתמשים.
באופן הרחב ביותר האפשרי על פי חוק – המשתמש מצהיר בזה שהוא מבין סיכונים אלה ומוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פלסאון בקשר לחשיפת מידע אישי בנסיבות כאמור.

 

סיכונים בשל וירוסים תוכנות זדוניות וכדומה:

שימוש באתר עלול לחשוף את המשתמש לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה המשתמש מצהיר בזה, כי הוא מודע לסיכונים אלה ומוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פלסאון בקשר אליהם. גלישה באתר ו/או כל שימוש או עיון בתכנים שבאתר, הינם באחריות המשתמש בלבד.

 

שיפוי

המשתמש מתחייב בזה להגן על פלסאון, עובדיה, מנהליה, יועציה ו/או מי מטעמה ולשפות אותם בגין כל נזק, הוצאה ו/או הפסד שייגרמו להם, או למי מטעמם (לרבות שכר-טרחת עורך-דין והוצאות משפט) כתוצאה מהפרה של תנאי שימוש אלה, על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, ובכלל זה של סעיפי הגבלת האחריות.

 


הדין החל וסמכות השיפוט

הדין החל על כל עניין קשור באתר (לרבות תנאי השימוש זה) הינו הדין הישראלי ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, הינו הדין הישראלי בלבד.
הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל ערכאה אחרת).